Sotsiaalhoolekande seadus

Videot laetakse ...

Info tõlgi tellimise kohta

1) Tõlki saab tellida veebilehelt http://viipekeeletolgid.ee/ (http://www.ead.ee/370940). Tõlketellimuse esitamisel tuleb täita veebipõhine avaldus. Tellimus vaadatakse tõlkejuhi poolt läbi 24 tunni jooksul, misjärel võetakse Teiega ühendust.
2) Tõlgi tellimise kohta võib saata e-kirja ulvi@viipekeeletolgid.ee. Vaja on märkida, mis kuupäeval ja mis ajavahemikus tõlki soovitakse ja aadress, kuhu tõlk tellitakse. Lisama peaks oma nime, aadressi (rahvastikuregistri järgi) ja sünniaja.
3) Võib helistada või saata sõnumi. Tallinna esinduse telefon  50 60 444, Tartus 52 13 487. Vaja on vormistada tellimisleht.
4) Võib ka ise kohale minna: Ahtri 10A, ruum 51 esmaspäeviti kell 10-13, neljapäeviti kell 14-17.
Üle kahe tunnise tõlke peaks tellima nädal aega ette, alla kahe tunni kaks päeva ette.

Kui Te elate Tallinnast väljas, tuleks pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole. Peab esitama avalduse, et on vaja tõlki. Vald võtab seejärel ühendust lähima tõlketeenust osutava asutusega.

Videot laetakse ...

§ 26. Puuetega isikute sotsiaalhoolekanne

(1) Puuetega isikutele teiste inimestega võrdsete võimaluste tagamiseks, nende aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus ja iseseisvaks toimetulekuks valla- või linnavalitsus:
1) loob võimalused puudest tingitud takistuste vähendamiseks või kõrvaldamiseks ravi, õpetuse ja tõlketeenustega;
2) loob koostöös pädevate riigiorganitega võimalused puuetega inimeste konkurentsivõimet tõstvaks kutseõpetuseks;
3) sobitab koostöös pädevate riigiorganitega töökohti ja loob rakenduskeskusi;
4) korraldab invatransporti;
5) tagab puuetega inimestele juurdepääsu üldkasutatavatesse hoonetesse;
6) määrab vajadusel tugiisiku või isikliku abistaja;
7) korraldab eestkostet ning seab hoolduse.

(2) Valla- või linnavalitsus korraldab abi vajava puudega isiku toimetuleku sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise teel.

Seaduse terviktekstiga saab tutvuda: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=741184 (http://www.ead.ee/371151)