Rahvusvaheline kurtide hariduse kongress (ICED)

18.-22. juuli, 2010 Vancouver, Canada
Roz Rosen

ICED 2010 korralduskomitee avas Kanadas Vancouveris 21. rahvusvahelise kurtide haridusteemalise kongressi, lükates tagasi 1880. aasta Milano ICED resolutsioonid. Nimetatud resolutsioonid keelustasid viipekeele kasutamise kurtide laste õpetuses, mille tulemusena puudus kurtidel ligipääs kvaliteetsele haridusele ning võrdsusele igapäevaelus.

Vancouveri ICED korralduskomitee ja Briti Columbia Kurtide Ühing (BCDC) tegid kongressil ühisavalduse „Uus ajajärk: kurtide osalus ja koostöö“, milles lükati tagasi Milano resolutsioonid, avaldati sügavat kahetsust nimetatud resolutsioonide kahjuliku mõju üle ning rõhutati kõikide keelte ja kommunikatsioonivormide aktsepteerimise ja austamise tähtsust haridusprogrammides. Mainitud „uue ajajärgu“ võimaldamine peab saama alguse tööst riiklike valitsuste tasemel, pidades kinni ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsioonist (CRPD), mille kohaselt on viipekeele kasutamine inimõigus ning haridus peab hõlmama täielikke keelelisi, akadeemilisi, praktilisi ja sotsiaalseid teadmisi. Muud nimetatud dokumendis esitatud avaldused sisaldavad heakskiitu 2007. aasta Maailma Kurtide Föderatsiooni 15. kongressil vastuvõetud resolutsioonidele, milles rõhutatakse võrdsete võimaluste ja ligipääsu osatähtsust mitmekeelsele ja multikultuursele haridusele; viipekeele võrdsustamist rahvuslike kõneldavate keeltega; kurtide inimeste varajast kaasamist kõikidesse haridusaspektidesse ning inimõiguste põhimõtete propageerimist.

Ligikaudu 750 osavõtjaga publik tervitas kongressi korralduskomitee liikme Joe McLaughlin etteloetud avaldust Tuleviku põhimõtted ja võimalused emotsionaalsete ovatsioonidega (dokumendi täisversiooniga saab tutvuda aadressil www.ICED2010.com (http://www.ead.ee/375545) või http://tinyurl.com/27774pu (http://www.ead.ee/375546)). ICED kongressi osalejatel ja Briti Columbia Kurtide Ühingul paluti nimetatud dokument allkirjastada.

Kongressi plenaarettekandjate ühiseks sõnumiks oli viipekeele tähtsustamine ning kultuuri- ja ühiskondlikus elus osalemise võimaldamine kõikidele kurtidele lastele läbi erinevate kommunikatsioonivõimaluste, nii koos kui ilma kuulmisabivahenditeta.

ICED viimases plenaarettekandes väitis Joe McLaughlin, et Uue ajajärgu põhimõtted ja võimalused allkirjastati 600 kongressil osalenu poolt, millele lisandus Hong Kongi Kurtide Liidu poolt täiendavalt lisatud toetuskiri 356 allkirjaga. McLaughlin edastas dokumendi Maailma Kurtide Liidu presidendile Markku Jokinen`ile, kelle kaudu jätkub allkirjade kogumine 2011. aastal toimuval 16ndal WFD kongressil Lõuna-Aafrikas, kustkaudu peaks dokument jõudma kogu maailma uue arusaama ja partnerluse märgutulena 2015. aastal tagasi ICED kongressile Kreekasse. Kõnealune dokument on uue ajajärgu esindajaks, kus ÜRO Puuetega inimeste õiguse konventsiooni põhimõtted saavad juurduma ka hariduspraktikas ning on üheks osaks 2010. aasta Vancouveri ICED kongressi pärandist.

Markku Jokinen õnnitles ICED korralduskomiteed ning kõiki kongressil osalejaid 1880. aasta Milano ICED kongressil esitatud resolutsioonidest lahtiütlemise protsessis osalemise ning uue ajajärgu hariduslike juhtpõhimõtete omaksvõtmise puhul. Ta jagas oma mõtteid hariduse olemuse ning Uue ajajärgu kokkuleppe dokumendi kaugeleulatuvate mõjude kohta:

„Haridus, mis on palju enam kui lihtsalt hinded, õppekava ja pedagoogika, tähendab kurtide laste toitmist nii, et nad saaksid täisväärtuslikeks õigusi, teadmisi ja oskusi omavateks kodanikeks. See tähendab laste maksimaalse potentsiaali kasutamise võimaldamist indiviididena tänapäeva ühiskonnas. Samas peame me ühtlasi tunnustama ja hindama kurtide kogukonna mitmekesisust (kurdid, vaegkuuljad, pimekurdid) koos kõigi keeleliste, kultuuriliste, ühiskondlike ning valikuliste õigustega.“

Uue ajajärgu kokkuleppe põhimõtted tulenevad ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsioonist, mis on ratifitseeritud paljude selgi kongressil esindatud riikide poolt. Puuetega inimeste õiguste konventsioon, mis väljendab selgesti meie inimõiguslikke ja hariduslikke õigusi, peaks teadlikkustama meie tööd vastavate omavalitsustega hariduspoliitika ja haridusprogrammide planeerimise ning rakendamise vallas. Haridus sisaldab hulgaliselt väärtusi, mis on indiviiditi väga erinevad. Siiski, kaasates üksikisikuid, peavad pered ja professionaalid muutma oma lähenemisi selleks, et arvestada neid fundamentaalseid ja individuaalseid inimväärtusi ning eelistusi, pidades samal ajal kinni ka peamistest CRPD põhimõtetest.“

Uue ajajärgu kokkuleppele osutatud tohutu toetus sel kongressil on aukartustäratav, kuigi meie töö on just alles alanud. Vaja on aega, kannatust ja tarkust, et saavutada läbivat muutust. Me oleme kõik saanud haiget, tundnud ennast kõrvalejäetuna ja tähtsusetuna ning olnud vihased kuuljate inimeste peale selle kahju eest, mida on meile130 aasta jooksul tehtud seoses Milanoga. Selleks, et saada hingeliselt vabaks ning minna ühiselt edasi positiivse ja viljaka tuleviku poole, peame me esmalt andestama endale ja ka kõigile teistele.“

„Mul on au olla siin võtmas vastu seda inimõiguste ja kõikidele suunitletud hariduse põhimõtteid sisaldavat dokumenti. Tere tulemast ühinema meiega 2011. aastal Lõuna-Aafrikas toimuval WFD kongressil ning töötama koos meiega selle nimel, et kurtidel noortel oleks võimalik saavutada täisväärtuslikku elu ennastteostavate inimestena. WFD-l on 130 liikmesriiki. Väljendamaks meie tänu ICED korralduskomiteele ja Briti Columbia Kurtide Ühingule selle suurejoonelise uue ajajärgu liidu loomisel, tahaksin mõlemale organisatsioonile anda üle ühe põhjapõdra kuju. Soomes, kust ma pärit olen, on põhjapõdrad väikesed, aga jõulised loomad, kelle eluspüsimine sõltub üksteisest. Nii nagu põhjapõdrad, vajame ja hindame ka meie üksteist.“

Claire Andersoni (ICED) ja Wayne Sinclair´i (BCDC) põhjapõdra kujude vastuvõtmist tervitati suure rühma-kallistuse ja kestvate ovatsioonidega.

„ICED 2010 kongressi teemaks olnud „Partnerid hariduses“ rõhutab koostöö tähtsust“, ütles kongressi juhataja Anderson, „Õpilaste hariduslike vajaduste võimalusi saame me suurendada ainult läbi pedagoogide, lapsevanemate, õpilaste ja kurtide ning vaegkuuljate kogukondade omavahelise lugupidava koostöö.“

„Täna on tehtud ajalugu ning Vancouveri avalduses sisalduvad sõnad võivad nüüd asendada seda valu, mida on põhjustanud Milano otsus,“ lausus MCLaughlin.

Uue ajajärgu kokkuleppe kohta on rohkem informatsiooni võimalik saada aadressilt www.iced2010.com (http://www.ead.ee/375547).

ICED 2010 korralduskomitee
ICED 2010 korralduskomitee juhataja Claire Anderson, B.C. Kurtide Ühingu koordinaator Wayne Sinclair, Maailma Kurtide Liidu president Markku Jokinen ning Kanada Kurtide Liidu president Doug Momotiuk

Markku Jokinen
Maailma Kurtide Liidu president Markku Jokinen allkirjastamas Uue ajajärgu

Joe McLaughlin
ICED 2010 komitee liige dr. Joe McLaughlin jagamas informatsiooni Euroopa esimese viipekeelse ülikooli asutamisest

Maailma Kurtide Liidu president Markku Jokinen
Maailma Kurtide Liidu president Markku Jokinen kiidab rahvusvahelist viiplemist kasutades heaks Uue ajajärgu kokkuleppe

A New Era: Deaf Participation and Collaboration (http://vimeo.com/13608400) from TheNewEra2010 (http://vimeo.com/user4342664) on Vimeo (http://vimeo.com).

Algallikas: http://www.wfdeaf.org/news_ICED.html (http://www.ead.ee/375552)