Eesti Kurtide Liidu avalik märgukiri Tallinnale

Lp. Tallinna abilinnapea Merike Martinson Teie:
  Meie: 6.01.2011


Eesti Kurtide Liidu märgukiri

Ajendatuna Tallinna abilinnapea Merike Martinsoni poolt ajalehes POSTIMEES avaldatust (23.12.2010) soovib EESTI KURTIDE LIIT selgitada, et tema prioriteediks, vabatahtlikuks sooviks ega tegelikuks ettepanekuks ei ole kunagi olnud Tallinna linna kurtidele viipekeele tõlketeenuse osutamise isikuline piiramine.  Samuti ei saa Eesti Kurtide Liit nõus olla abilinnapea väitega selle kohta, et kõik lisatundide taotlused on rahuldatud ja teenuse mahtu on jätkunud. Selline väide sai võimalikuks ainult tänu kurtide kogukonna kannatlikkusele ja sõnakuulelikkusele, kui teha vaoshoitult  selgitustööd, miks ei saa seda ja toda teenust kasutada niipalju kui vaja. Samuti meie juhtisime 2010.a. jooksul paaril korral ümarlaual ja invakomisjonides abilinnapea väidete väärale tõlgendusele tähelepanu.

Fakt jääb faktiks, et Eesti Kurtide Liit oli ja on teinud tänaseni Tallinnaga tihedat ja konstruktiivset koostööd mitmes valdkonnas. Meie oleme olnud lojaalsed ja koostöövalmid konstruktiivse koostöö reeglitele, mis näevad ette, et kõik probleemid ja arusaamatused lahendatakse kõigepealt koostöö osapoolte vahel. Meie avaliku pöördumise tingis 2 asjaolu järgmiselt:

  1. Abilinnapea väärad väited Postimehes võivad anda vale signaali/arusaama kohalikele omavalitsustele.
  2. Meieni on jõudnud informatsioon, et Tallinn soovib 2011.aastal jätkata sama piirangut (10 tundi ühe kurdi kohta ja vähemalt 3 kurti koolituste puhul), viidates JÄTKUVALT Eesti Kurtide Liidu soovile ja ettepanekule, mis on iseenesest väär.

Piirangutega (10 tundi ühe kurdi kohta ja vähemalt 3 kurti koolituste puhul) nõustus EESTI KURTIDE LIIT 2010.a. algul peetud ümarlaual tekkinud väga raskele survele alludes ( valides kahe halva vahel oma arvates vähem halva ettepaneku aasta ehk eelarveaasta lõpuni). Ja sedagi vaid seetõttu, et EESTI KURTIDE LIIT oli viidud eksitusse selles, nagu peaksid kurdid tahes tahtmata hakkama saama selle arvu tõlketundidega, mis on võimalik osta linna eelarves planeeritud raha eest. Tallinnal ja tõlketeenuse osutajatel oli toimunud ümarlaual tekkinud vastasseis, mis võis ohustada tõlketeenuse osutamise jätkumise 2010.aastal. Kompromiss-ettepanek kujunes välja ümarlaua tulemusena, kuna oli vaja kiiresti tupikust välja saada. Ümarlauas sai meie poolt välja käidud ajutine lahendus 2010.aastaks, mida kahjuks ei kajastatud kirjalikus protokollis. Ümarlauas osalejatele on need faktid väga hästi teada...

EESTI KURTIDE LIIT oli lõppkokkuvõtteks viidud eksitusse, sest teda ei ole isikupiirangute kooskõlastamisel teavitatud sellest, et:

EESTI KURTIDE LIIT leiab, et:

Eeltoodust tulenevalt taganeb EESTI KURTIDE LIIT kõigist eksituse tõttu Tallinna linnale antud kooskõlastustest, nõusolekutest ja tehtud ettepanekutest seoses Tallinna linna kurtidele viipekeele tõlketeenuse mahtude piiramise kohta ning palub alates käesolevast aastast osta tõlketeenust mahus, mis vastab kurtide tegelikele vajadustele, et tulla valdavalt kuuljate ühiskonnas toime iseseisva eluga ning osaleda võrdväärselt kuuljatega kõigis selle ühiskonna eluvaldkondades.

Lugupidamisega,

Tiit Papp
Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimees (digitaalselt allkirjastatud)