Kokkuvõte kurtidest ajakirjanike koolituse esimesest etapist mais-juunis 2009

Projekt „Kuulmispuudega inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamine kurtidest ajakirjanike koolitamise ning töölerakendamise kaudu“, nr 1.3.0102.09-0030

Kokkuvõte koolituse esimesest etapist mais-juunis 2009

Koolituse esimene etapp koosnes sissejuhatusest ajakirjandusse ja ühiskonnaõpetusse, loengutest ajakirjandusest ja auditooriumist, ajakirjanduse õiguslikust regulatsioonist ja eetikast, ajakirjandusliku teksti loomisest ning televisioonist kui visuaalsest meediumist.

Kavandatud 104-st akadeemilisest tunnist viidi läbi 102 tundi, kahe tunni jagu õppetööd teemal „Ajakirjandusliku teksti loomine“ tehti kodutöödena. Kuuest õpilasest üks läbis esimese koolitusetapi kaugõppes, sest viibis välismaal. Koolituse selle osa korraldamine oli eriti keeruline.

Tundide ajal andsid õpilased aktiivselt tagasisidet ja küsisid kohe, kui jutt jäi keeruliseks või kui oli vaja täiendavaid õppematerjale.

Kirjalike tagasisidelehtede põhjal pärast esimese koolitusetapi lõppu oli üldine hinnang koolitusele ja koolitajatele positiivne. Eriti kõrgelt hindasid õppijad praktilist koolitust, teoreetilist õpet hinnati samuti väärtuslikuks, aga kohati raskeks. Osalejate hinnangul peaksid õppematerjalid olema rohkem kurtidele  kohandatud, sest kohati jäid materjalid terminite rohkuse tõttu liiga keerulisteks. Praktilise poole pealt oleks võinud olla veidi rohkem võtte- ja montaažiaega („Televisioon kui visuaalne meedium“) ning õppijatel oleks olnud kergem oma plaane teha kui koolituse ajad oleksid olnud teada pikema etteteatamisega. Koolituse teisest etapist oodatakse eelkõige praktilist harjutamist ja suurema tähelepanu pööramist viipekeelsele väljendusele televisioonis.

Kaugõppe jaoks saatsid õppejõud materjale e-kirja teel ja andsid ülesandeid, millele õppija samuti vastas e-kirja teel. Teemat „Televisioon kui visuaalne meedium“ kaugõppe teel õpetada ei olnud võimalik ja ajakirjandusliku teksti loomise viimased ülesanded jäid samuti kaugõppes õppija jaoks järeltöödeks koolituse teise etapi ajaks, sest ka neid oli kaugõppe teel liiga keeruline teha.