Sotsiaaltoetused puudega inimestele

Puudega inimeste sotsiaaltoetusi makstakse puudega isikule, last kasvatavale puudega vanemale või eestkostjale. Puudega inimeste sotsiaaltoetusi määrab ning väljamakseid teeb Sotsiaalkindlustusamet. Puudega inimeste sotsiaaltoetuste maksmiseks peab isikul olema tuvastatud puude raskusaste PISTS alusel.

Sotsiaaltoetused puudega inimesele on:

Puudega inimeste sotsiaaltoetuste suurused: 

Sotsiaaltoetuste arvutamise aluseks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr.

Puudega tööealise inimese toetuse maksmisel minnakse alates 1. jaanuarist 2017 järk-järgult üle uuele süsteemile:

Uutele taotlejatele ja 1. jaanuarist 2017 ka korduvtaotlejatele makstakse olenevalt puudest igakuist sotsiaaltoetust 28,64 – 53,70 eurot kuus.

Puudega tööealise inimese toetus:

Töövõimetoetus:

Töövõimetoetus makstakse seaduses sätestatud tingimustel sissetuleku tagamiseks isikule, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime.

Töövõimetoetuse arvutamise aluseks on seaduse sätestatud töövõimetoetuse päevamäär

Päevamäära suurus on 11,25 eurot.

Täienduskoolitustoetus:

Täienduskoolitustoetust makstakse töötavale puudega inimesele tööalaseks ja tasemekoolituseks ning tegelike koolituskulude osaliseks hüvitamiseks kuni 613,68 eurot kolme kalendriaasta jooksul.

Töötamise andmed saame üldjuhul töötamise registrist ja äriregistrist. Kui töötamise andmeid ei ole töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse kantud, siis palume esitada töötamist tõendav dokument. Lisaks palume esitada dokument täiendkoolituskulude kohta.

Näide. Kui taotled hüvitist 12. aprillil 2017 näiteks massaažikoolituse eest, siis kolmeaastane periood kestab kalendriaastatel 2017, 2018, 2019. Nendel kalendriaastatel esitatud kulude hüvitamise taotlused lähevad kõik ühe limiidi alla ja kui limiit on täis, siis rohkem kulusid ei hüvitata. 2020. aastal algab uus kolmeaastane hüvitamise limiit kulude hüvitamiseks

2016. aastal on sotsiaaltoetuse määr 25,57 eurot kuus. Kolme kalendriaasta jooksul ei tohi toetus ületada 24-kordset sotsiaaltoetuse määra ehk 24 x 25,57 = 613,68 eurot.

Õppetoetus:

Õppetoetust makstakse igakuiselt (v.a juuli ja august) 25 - 100% sotsiaaltoetuste määrast vastavalt tegelikele lisakulutustele.

Õppetoetust makstakse puudega mittetöötavale gümnaasiumi 10. - 12. klassis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis õppijale, kellel on puudest tingituna õppetööga seotud lisakulutusi, 6.39–25.57 eurot kuus.

Õppetoetus mittetöötavale puudega inimesele on mõeldud igakuise toetusena õppimise perioodiks, võimaldamaks kasutada eriõppevahendeid ja erikommunikatsioonivahendeid jms. Seda ei maksta juuli- ja augustikuu eest. Õppetoetuse eesmärk on aidata kaasa puuetega inimeste haridustaseme tõstmisele.

Kui ühel kuul esitatud kuludokumendi või kuludokumentide summa on kuu limiidist suurem, siis hüvitatakse limiidist üle minev osa järgmistel kuudel – iga kuu 25,57 eurot kuni kulutuste hüvitamiseni või õppeaasta lõpuni.

Puudega lapse toetus:

Puudega lapse toetust makstakse igakuiselt keskmise, raske või sügava puudega lapsele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevusteks, välja arvatud ravikindlustuse ja riigieelarve muudest vahenditest finantseeritavateks tegevusteks.

Puudega lapse toetust makstakse kuni lapse 16-aastaseks saamiseni.
Puudega lapse toetus makstakse välja lapse vanemale.
Puudega lapse toetust makstakse järgmistes suurustes:

Puudega lastele (kuni 16-aastasele) makstakse igakuiselt:

Puudega vanema toetus:

Last üksi kasvatavale puudega vanemale, hooldajale või eestkostjale või ühele puudega vanematest makstakse kuni 16-aastase lapse ja põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuse või rakenduskõrgkooli kutseõppe tasemeõppes õppiva keskhariduseta kuni 19-aastase lapse kasvatamisel igakuiselt puudega vanema toetust 75 protsenti sotsiaaltoetuste määrast. Kui laps saab 19-aastaseks, makstakse puudega vanema toetust jooksva õppeaasta lõpuni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni.

Puudega vanema toetust – makstakse last üksi kasvatavale vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldamise lepingu alusel iga kuni 16-aastase lapse ja põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppiva või rakenduskõrgkooli kutseõppe tasemeõppes õppiva keskhariduseta kuni 19-aastase lapse kohta 19,18 eurot kuus.

Selle toetuse saamiseks peab esitama:

Puudega vanaduspensioniealise inimese toetus:

Puudega vanaduspensioniealise inimese toetust makstakse igakuiselt:

faili ikoon Seadusandlusest tulenevad õigused puudega inimesele

Viimati kontrollitud 1. jaanuar 2017

Allikas: sotsiaalministeerium