Eesti Kurtide Liidu põhikiri

I NIMI JA ASUKOHT

 1. Mittetulundusühing, mille nimi on Eesti Kurtide Liit (edaspidi EKL) on kurtidega tegelevaid juriidilisi isikuid võrdsetel alustel ühendav üleeestiline ühendus.

 2. EKL on Tallinnas 22. mail 1922. aastal asutatud Eesti Kurttummade Seltsi õigusjärglane.

 3. EKL-i asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

 4. EKL-i majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II EESMÄRK JA ÜLESANDED

 1. EKL-i tegevuse eesmärk on kaitsta kurtide väärikust, õigusi ja huve ning edendada kurtide kogukonna arengut, ühiskonnaellu kaasatust ja kultuuri.

 2. EKL-i ülesanded eesmärgi realiseerimiseks on:
  6.1.    kurtide võrdsele kohtlemisele kaasa aitamine;
  6.2.    sotsiaalpoliitikat reguleerivate õigusaktide väljatöötamises osalemine;
  6.3.    kurte puudutavate arengukavade ja projektide väljatöötamine;
  6.4.    kurte puudutava haridus-ja teadustegevuse koordineerimine;
  6.5.    viipekeele arendamisele, õpetamisele, kasutamisele ja tõlketeenuse kättesaadavusele kaasaaitamine;
  6.6.    liikmesühingute tegevuse koordineerimine ja koostöö teiste riikide ning rahvusvaheliste kurtide organisatsioonidega;
  6.7.    koostöö teiste puuetega inimeste organisatsioonidega;
  6.8.    uute kurtide ühingute loomise abistamine;
  6.9.    kurtide kultuuri- ja sotsiaalürituste toetamine;
  6.10.  kurtide ühiskondliku ja tööalase aktiivsuse tõstmine, hariduse omandamisele ja tööhõivele kaasaaitamine.

III LIIKMED

 1. Liikmeks võib olla EKL-i eesmärke ja ülesandeid toetav juriidiline isik, kes tunnistab EKL-i põhikirja.

 2. Liikmesuse taotleja (edaspidi taotleja) esitab vastavasisulise kirjaliku avalduse ja oma põhikirja EKL-i juhatusele (edaspidi juhatus).

 3. Taotleja liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsustab juhatus hiljemalt 30 päeva jooksul avalduse kättesaamisest arvates. Oma otsusest teavitab juhatus taotlejat kirjalikult.

 4. Juhatus ei rahulda taotleja avaldust juhul, kui liikmeks astuda  sooviva juriidilise isiku põhikirjalised eesmärgid või ülesanded või tegevuspraktika ei ole ühildatavad EKL-i eesmärkide ja ülesannetega.

 5. Taotleja mittenõustumise korral liikmeksastumise avalduse rahuldamata jätmisega võib taotleja kirjaliku avaldusega nõuda enda liikmeks vastuvõtmise otsustamist järgneval liidukoosolekul, mille otsus on lõplik.

 6. Liige arvatakse EKL-st välja tema kirjaliku avalduse alusel.

 7. Liikme võib EKL-st juhatuse otsusega välja arvata, kui:
  13.1.    ükski tema esindajatest ei ole viimase majandusaasta jooksul osalenud ühelgi EKL-i liidukoosolekul või muul EKL-i korraldatud üritusel;
  13.2.    ta on kahjustanud EKL-i mainet, huve või vara;
  13.3.    ta ei ole majandusaasta lõpuks juhatuse kirjalikule hoiatusele vaatamata   tasunud  EKL-i liikmemaksu.

 8. Liikme väljaarvamise küsimuse arutamisest teatab juhatus talle 30 päeva enne juhatuse koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus saata juhatuse koosolekule selle küsimuse arutelul osalema ja selgitusi andma oma esindaja.

 9. Liikme väljaarvamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad  3/4 koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

 10. Liikmel, kes juhatuse otsusega tema väljaarvamise kohta ei nõustu, on õigus kirjaliku avaldusega nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist järgneval liidukoosolekul, mille otsus on lõplik.

 11. Liikmete õigused ja kohustused:

  17.1.  Liikmel on õigus:
       17.1.1.    osaleda ja hääletada liidukoosolekul;
       17.1.2.    saada EKL-i võimaluste piires abi ja toetust oma eesmärkide saavutamisel;
       17.1.3.    osaleda EKL-i üritustel;
       17.1.4.    saada juhatuselt ja muudelt organitelt teavet EKL-i tegevuse kohta;
       17.1.5.    esitada ettepanekuid ja arupärimisi EKL-i puudutavates küsimustes;
       17.1.6.    esitada EKL-i juht- ja kontrollorganite valimisel oma esindajaid;
       17.1.7.    EKL-st välja astuda kooskõlas käesoleva põhikirjaga.

  17.2.  EKL-i liige on kohustatud:
       17.2.1.    teatama juhatusele oma põhikirja, registriandmete, aadressi ja sidevahendite muutumisest hiljemalt ühe kuu jooksul pärast muudatuste tegemist;
       17.2.2.    täitma ja järgima EKL-i põhikirja ja EKL-i organite otsuseid;
       17.2.3.    tasuma vastavalt liidukoosoleku otsusele liikmemaksu.

IV LIIDUKOOSOLEK

 1. EKL-i liikmete üldkoosolekut nimetatakse liidukoosolekuks ja sellel on igal liikmel üks hääl.

 2. Liidukoosolekul hääletamine on avalik, otsene ja ühetaoline, kui käesolevas põhikirjas pole sätestatud teisiti.

 3. Juhatuse, juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimisel on hääletamine salajane. Häälte võrdse jagunemise korral loetakse valituks vanem kandidaat.

 4. Liidukoosolek on korraline või erakorraline.

 5. Korraline liidukoosolek toimub mitte harvem kui üks kord aastas, mille päevakorra, toimumise koha ja täpse aja teatab juhatus liikmetele kirjalikult vähemalt 14 päeva ette.

 6. Revisjonikomisjoni ettepanekul või juhul, kui seda nõuab põhistatud kirjaliku avaldusega vähemalt 1/10 EKL-i liikmetest kutsub juhatus kokku erakorralise liidukoosoleku, teatades sellest liikmetele kirjalikult koos päevakorra äranäitamisega vähemalt 7 päeva ette.

 7. Liidukoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole EKL-i liikmetest.

 8. EKL-i põhikirja muutmiseks on vajalik liidukoosolekul osalevate liikmete 3/4 häälteenamus.

 9. EKL-i eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.

 10. Kui liidukoosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus selle sama päevakorraga kokku kutsuda teistkordselt. Teistkordselt kokku kutsutud liidukoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate EKL liikmete arvust.

 11. Liidukoosoleku pädevuses on:
  28.1.    põhikirja muutmine ja täiendamine;
  28.2.    juhatuse, juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine 5 aastaks;
  28.3.    juhatuse ja palgaliste töötajate tegevuse üle järelevalve teostamine, revisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine;
  28.4.    liikmemaksu ja selle suuruse kehtestamine;
  28.5.    juhatuse liikme tasu ja selle suuruse kehtestamine;
  28.6.    EKL-i majandusaasta aruande kinnitamine;
  28.7.    EKL-i ühinemine, jagunemine, lõpetamine;
  28.8.    juhatuse või muu organi liikmega EKL-i kinnis- või vallasvaraga tehingute tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus EKL esindaja määramine;
  28.9.    EKL-i juriidiliste isikute asutamine ja EKL-i osalemine nendes;
  28.10.  muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

V JUHATUS

 1. EKL-i igapäevalu ja tegevust juhib ja liitu esindab juhatus. Juhatusel on mitte vähem kui 3 ja mitte rohkem kui 7 liiget.

 2. Juhatuse esimehel on õigus esindada EKL-d kõikide tehingute tegemisel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatuse liikmel, kes ei ole juhatuse esimees, on esindusõigus ühiselt juhatuse esimehega.

 3. Juhatuse, sh juhatuse esimehe, valib liidukoosolek viieks aastaks.

 4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatuse koosoleku  kutsub kokku juhatuse esimees elektronikirja teel vähemalt 7 päeva ette teatades, märkides teates ka arutlusele tuleva küsimused.

 5. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest, sh juhatuse esimees või juhatuse aseesimees.

 6. Juhatus võtab otsuseid vastu juhatuse liikmete lihthäälteenamusega. Hääletamisel on häälte võrdsuse korral otsustavaks juhatuse esimehe hääl, tema äraolekul juhatuse aseesimehe hääl.

 7. Juhatuse liikme võib liidukoosolek oma otsusega tagasi kutsuda, kui tema kohustused EKL-i ees on olulisel määral täitmata või tema võimetus EKL-i tegevust juhtida on ilmne või mõnel muul mõjuval põhjusel. Tagasikutsutud juhatuse liikme asemel valib liidukoosolek uue juhatuse liikme, kelle volitused algavad valimise hetkest ja lõpevad juhatuse volituse lõppemisega.

 8. Juhatuse pädevuses on:
  36.1.    EKL-i tegevuse juhtimine
  36.2.    liidukoosolekute otsuste täitmise tagamine;
  36.3.    EKL-i eelarve koostamine ja selle täitmise jälgimine;
  36.4.    EKL-i raamatupidamise korraldamine ja majandusaasta aruande esitamine liidukoosolekule;
  36.5.    liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustamine ja  registreerimine (liikmeregistri pidamine);
  36.6.    liidukoosolekute toimumise aja, koha ja päevakorra tähtaegne teatavaks tegemine;
  36.7.    EKL-i esindamiseks volituste andmine;
  36.8.    EKL-i s töö- ja ametikohtade loomine ja EKL-i nimel vastavate lepingute sõlmimine;
  36.9.    EKL-i asutatud või omandatud juriidiliste isikute juhtide ametisse nimetamine ja vabastamine;
  36.10.  muud küsimused, mis on seaduse või liidukoosoleku vastava otsusega antud juhatuse pädevusse.

VI ESIMEES JA ASEESIMEES

 1. Juhatuse esimehe valib koos juhatusega liidukoosolek.

 2. Juhatuse aseesimehe valib juhatus oma liikmete hulgast. Häälte võrdse jagunemise korral osutub valituks kandidaat, kelle poolt on juhatuse esimees.

 3. Ajavahemikul, mil  juhatuse esimees ei saa EKL-i nimel tegutseda, täidab juhatuse aseesimees tema kohustusi.

 4. EKL maksab juhatuse esimehele tema kohustuste täitmise eest tasu ja hüvitisi temaga sõlmitava käsunduslepingu alusel, mille tingimused kehtestab liidukoosolek.

 5. Juhatuse esimehe pädevus:
  41.1.    juhib ja kontrollib juhatuse ja lepinguliste töötajate tööd;
  41.2.    esindab EKL-i kolmandate isikute ees;
  41.3.    sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid EKL-i ettevõtete, asutuste ja struktuurüksuste juhtidega;
  41.4.    käsutab EKL-i vara  liidukoosoleku poolt kinnitatud eelarve piires;
  41.5.    avab ja sulgeb EKL-i pangakontosid;
  41.6.    annab oma tegevusest aru juhatusele ja liidukoosolekule.

VII REVISJONIKOMISJON

 1. Juhatuse tegevust kontrollib sõltumatu kontrollorgan – revisjonikomisjon. Revisjonikomisjon valitakse liidukoosoleku valimiskoosolekul salajase, otsese ja ühetaolise hääletamise teel viieks aastaks.

 2. Revisjonikomisjoni liikmete arvu ja nende tasu määrab liidukoosolek.

 3. Revisjonikomisjoni liige peab olema vähemalt keskharidusega.

 4. Revisjonikomisjoni liikmeks ei saa olla juhatuse liige, palgaline töötaja ega raamatupidaja.

 5. Revisjonikomisjoni pädevus:
  46.1.    jälgib ja kontrollib põhikirja täitmist EKL-is ja liikmesühingutes;
  46.2.    kontrollib EKL-i eelarvete täitmist ja aruandlust;
  46.3.    revideerib vähemalt üks kord aastas EKL-i ja selle struktuuriüksuste ning sihtasustuste, äriühingute ja mittetulundusühingute finants- ja majandustegevust.

 6. Revisjoniaruanne esitatakse liidukoosolekule. Revisjonikomisjonil on õigus nõuda juhatuselt vajalikke andmeid ja selgitusi.

 7. Revisjonikomisjonil on ühehäälse põhistatud otsusega õigus teha juhatusele ettepanek erakorralise liidukoosoleku kokkukutsumiseks.

VIII RAAMATUPIDAMINE

 1. Juhatus korraldab EKL-i raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

 2. Juhatus esitab juhatuse heakskiidetud raamatupidamisaruanded liidukoosolekule.

 3. Revisjonikomisjon koostab ja esitab liidukoosolekule juhatuse poolt heakskiidetud raamatupidamisaruande kohta oma  arvamuse.

IX LÕPETAMINE. ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

 1. EKL-i tegevus lõpetatakse seaduses ettenähtud juhtudel ja korras.

 2. EKL-i tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, kes esindab kurte ja tegeleb nende huvide kaitsega.

 3. EKL-i ühinemine ja jagunemine toimub seaduses ettenähtud tingimustel ja korras.

Mittetulundusühingu Eesti Kurtide Liit põhikiri on kinnitatud liidukoosolekul 29. aprillil 2017. aastal.

faili ikoon EKL põhikiri 2017

faili ikoon EKL põhikiri 2008